Disclaimer

Camfida.com / Gebruiksvoorwaarden (Disclaimer )

Door op deze website te surfen, documenten te lezen en bestanden te downloaden, te raadplegen en/of op enige anderte manier te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

DISCLAIMER

Deze website verstrekt informatie over gezondheidsonderwerpen. Hij bevat geen beweringen over de voordelen of resultaten van een specifieke medische behandeling, een product of een commerciële dienst. De publicaties zijn bedoeld om een bijdrage aan het welzijn te leveren en zijn tijdelijk van aard.

De informatie op deze website is louter informatief. Ze mag niet worden gebruikt om een diagnose te stellen of een aandoening of ziekte te behandelen. Deze informatie is bedoeld om de directe relatie tussen de gebruiker en de gezondheidswerker te verbeteren en niet om deze te vervangen. De informatie op deze website is geen consultatie of medisch onderzoek en vervangt deze ook niet. Elk gezondheidsprobleem moet het voorwerp uitmaken van een consultatie of een persoonlijk onderzoek door een arts, die als enige een diagnose kan stellen en de juiste behandeling kan voorstellen.

Camfida zet alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat is en geregeld wordt geüpdatet. Camfida kan echter niet garanderen dat de inhoud van deze website juist, betrouwbaar, adequaat, volledig en actueel is. Het raadplegen en gebruiken van deze website, van welke aard en met welke technische middelen ook, gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

In het algemeen kan Camfida op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de gebruiker en/of derden voor enige schade die die laatsten zouden lijden, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, gegevensverlies, het missen van opportuniteiten of enige schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het opstellen, uitbaten of aanbieden van deze website, met inbegrip van alle onderdelen.

CAMFIDA

Deze website wordt beheerd door de naamloze vennootschap Handi Move / CAMFIDA, met maatschappelijke zetel te Ten Beukenboom 13, 9400 Ninove (België) en met ondernemingsnummer 0423.155.372 (‘Camfida’).

TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil, van welke aard ook, dat voortvloeit uit het raadplegen en/of gebruiken van deze website, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Gent, die uitsluitend het Belgisch recht (deelstaat Vlaanderen) zullen toepassen met uitsluiting van verwijzigingsregels.

TOEGANKELIJKHEID WEBSITE

Camfida heeft het recht om de de toegang tot deze website op elk moment geheel of gedeeltelijk op te schorten of de website geheel of gedeeltelijk stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Camfida kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies en/of enige schade, van welke aard ook, die het gevolg zijn van de opschorting, onderbrekingen, (technische of andere) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of beëindiging van de website of een deel ervan.

Camfida kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of verlies ten gevolge van bugs, virussen, Trojaanse paarden en spyware. Camfida raadt u sterk aan om een firewall, antivirusprogramma en andere beschermende software te installeren om mogelijke schade aan uw computer te voorkomen. Als u een van voormelde elementen vaststelt op deze website, verzoeken wij u om dit aan de webmaster mee te delen zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

PUBLICATIES DOOR DERDEN

Op deze website kunnen berichten van allerlei aard (advertenties, posts, tips, boodschappen, aankondigingen, reacties, mededelingen, discussies op het forum, chats, enz.) worden geplaatst door derden.

Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of ander materiaal in die berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens afkomstig zijn.

Als u een bericht, van welke aard ook, of een andere vorm van informatie, gegevens en/of meningen op deze website plaatst, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie (afbeeldingen, foto’s enz.) te gebruiken die niet in strijd is met de rechten van derden (intellectuele rechten, waaronder auteursrechten, beeldrechten enz.), noch met de normen van openbare orde en goede zeden, noch met om eender welke toepasselijke wet- of regelgeving. U vrijwaart Camfida dan ook uitdrukkelijk voor elke klacht of actie ingesteld door derden op basis van inhoud die u op deze website plaatst.

Camfida heeft het recht elke publicatie door derden te verwijderen. Door vrijwillig bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere elementen online te plaatsen, geeft u automatisch aan Camfida de kosteloze toestemming om die elementen te reproduceren, mee te delen en/of op een andere manier te gebruiken, zowel op deze website als in een of meer tijdschriften of op andere websites uitgegeven door Camfida.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Die sites worden niet beheerd door Camfida en worden niet noodzakelijk aanbevolen noch goedgekeurd door Camfida. Camfida kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud noch voor de goede werking van die externe websites waarnaar wordt verwezen, noch voor enige nadelige gevolgen uit het raadplegen en/of gebruiken, op welke wijze ook, van die websites kunnen voortvloeien.

SLOTBEPALINGEN

U verkrijgt enkel het recht om deze website en de inhoud ervan voor persoonlijk gebruik te raadplegen. Elk commercieel gebruik ervan is strikt verboden.

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de muziek en alle andere elementen van deze website zijn en blijven het exclusieve eigendom van Camfida

Gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, publicatie, aanpassing en/of elk gebruik van deze website en zijn inhoud, onder welke vorm en op welke wijze ook, is strikt verboden. Het opslaan van informatie en/of elementen van deze website in een (elektronische of geprinte) databank is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Mocht enig deel van deze bepalingen ongeldig wordt verklaard, stemt u ermee in dat deze bepaling(en) wordt (worden) vervangen door een bepaling die het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert. De nietigheid van een of meer bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

De huidige versie treedt in werking op 1 januari 2018. © 2018 Camfida. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

GRATIS
Download je vragenlijst

Neem deze leidraad mee bij je arts om je diagnose en herstel te bespreken.
camfida

No thanks